भावना योग
यद् भाव्यते तद् भवति
(भावना योग का चमत्कार)

भावना योग रिंगटोन