●◆●◆▬▬ஜ۩ प्रामाणिक ۩ஜ▬▬●◆●◆

📯 भावना योग 📯

📯 विदिशा, म.प्र. 📯

📯 दि. 06 जून 2024 📯

परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में

विदिशा, म.प्र. में 06 जून 2024 को 

🚩 भावना योग किया गया 🚩

 

●◆●◆▬▬ஜ۩ *प्रामाणिक*۩ஜ▬▬●◆●◆
➡ 🧘🏻‍♂भावना-योग🧘🏻‍♂ ⬅
तन को स्वस्थ-मन को मस्त- आत्मा को पवित्र
बनाने का अभिनव प्रयो

Leave a Reply