●◆●◆▬▬ஜ۩ प्रामाणिक ۩ஜ▬▬●◆●◆

📯 जैन संस्कार 📯

📯 विदिशा, म.प्र. 📯

📯 दि. 06 जून 2024 📯

परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज

परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेग सागर जी महाराज

परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज

के सानिध्य में

विदिशा, म.प्र. में 06 जून 2024 को 

🚩 बाल जैन संस्कार संपन्न हुआ 🚩

 

●◆●◆▬▬ஜ۩ *प्रामाणिक*۩ஜ▬▬●◆●◆
➡ 🧘🏻‍♂भावना-योग🧘🏻‍♂ ⬅
तन को स्वस्थ-मन को मस्त- आत्मा को पवित्र
बनाने का अभिनव प्रयो

Leave a Reply