●◆●◆▬▬ஜ۩ प्रामाणिक ۩ஜ▬▬●◆●◆

📯 इंदौर में वर्षायोग हेतु निवेदन 📯
दि. 02 जून 2024

सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर म.प्र. आज

परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज

मुनिश्री 108 निर्वेग सागर जी महाराज

मुनिश्री 108 सन्धान सागर जी महाराज ससंघ को

🚩इंदौर में वर्षायोग हेतु निवेदन करते हुए।🚩

 

●◆●◆▬▬ஜ۩ *प्रामाणिक*۩ஜ▬▬●◆●◆
➡ 🧘🏻‍♂भावना-योग🧘🏻‍♂ ⬅
तन को स्वस्थ-मन को मस्त- आत्मा को पवित्र
बनाने का अभिनव प्रयो

Leave a Reply